ådalsprojekt

Vådområdeprojekt i ådalene mellem Odder by og Norsminde Fjord 

Vådområder forbedrer havmiljøet
Vådområder kan fjerne store mængder af det kvælstof, der udvaskes fra marker, før det når havmiljøet. Kvælstof er en af de væsentlige årsager til forringet havmiljø.

Vådområde igennem Grøn Vækst
Igennem regeringens plan om Grøn Vækst skal der inden 2015 genskabes ca. 10.000 ha vådområder i Danmark.

Opgaven med at få anlagt de nye vådområder igennem Grøn Vækst er en bunden opgave for kommunerne, som skal løses i samarbejde med staten. Staten står for finansieringen og den økonomiske del af opgaven, mens kommunerne har fået opgaven med at udpege egnede områder, samt at varetage den praktiske udførelse af projekterne.

På den baggrund fik Odder Kommune i september 2010 tildelt midler til at iværksætte forundersøgelse om muligheder for etablering af et vådområdeprojekt i Ådalene omkring Rævs Å og Odder Å mellem Norsminde Fjord og Odder By.

Den tekniske forundersøgelse

Rådgivningsfirmaet Orbicon A/S har stået for forundersøgelsen. Undersøgelsen har bestået af både en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse er gennemført med udgangspunkt i et ca. 170 ha stort undersøgelsesområde, som har resulteret i et ca. 87 ha stort projektområde beliggende opstrøms Assedrup Bro. Projektområdet strækker sig opadtil til Sander Enggård. Arealerne nedstrøms Assedrup Bro indgår ikke i det valgte projektområde. Det skitseprojekt, som den tekniske forundersøgelse har resulteret i, indeholder to bærende forandringer i ådalene: 1) afbrydelse af dræn samt 2) forlægning af vandløbene til ådalenes lavest liggende partier og hævning af vandløbene i forhold til det omgivende terræn.

Afbrydelse af dræn, periodisk oversvømmelse af de ånære arealer og ekstensivering af arealanvendelsen forventes tilsammen at resultere i en gennemsnitlig kvælstoffjernelse i projektområdet på ca. 135 kg/ha/år, svarende til godt 10 % af fjordens samlede kvælstofbelastning.

Det er væsentligt at understrege, at der ikke er truffet nogen beslutning om projektet. Et eventuelt vådområdeprojekt skal baseres på frivillighed blandt lodsejere.

Læs mere på: http://www.oddernettet.dk/site.aspx?MenuID=26&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=4095&expandID=602