AGWAPLAN

AGWAPLAN er et EU LIFE projekt, som blev gennemført i perioden 2006-2009 med Norsminde Fjord opland som et af tre pilotområder. 

Projektets formål var at demonstrere hvorledes samarbejde mellem landbrug, myndigheder og forskere ville kunne lette indførelsen af Vandrammedirektivet og reducere N- og P-bidraget fra landbruget til vandmiljøet ved hjælp af et rådgivningssystem, som sætter fokus på den enkelte bedrift og udvikler bæredygtige dyrkningsmetoder eller God Landsbrugspraksis (GAP). GAP tager hensyn til landbrugets økonomi såvel som til bæredygtigt miljø, og er udviklet gennem forskning og afprøvning i marken. 

Projektet demonstrerede, at der var stort potentiale ved den målrettede rådgivning, når ny viden og rådgivning sammen med lokal tilpasning blev integreret. AGWAPLAN projektet har medført en øget forståelse, engagement og lyst til at finde løsninger til fordel for alle og er det projekt, som satte en lang række af andre projekter og samarbejder i området i gang. Et af de første minivådområder i Danmark blev i 2008 etableret i relation til AGWAPLAN projektet. 

Læs mere på: http://www.agwaplan.dk/