Intelligent Randzone

Der er et stort potentiale i at udnytte randzonerne multifunktionelt. Hvis randzonerne placeres og tilpasses de lokale forhold, kan der opnås en række miljømæssige gevinster, samtidig med at der er mulighed for at høste biomassen og dermed skabe indtjening. 

Dræning ophæver næsten al effekt af en randzone. Hvis man ønsker at skabe en intelligent randzone ved en drænet mark, skal drænene afskæres, så de i stedet munder ud i en grøft. Herved samles drænvandet i denne grøft oven for bræmmen, hvorfra det siver gennem eller over bræmmen, afhængig af topografien. Naturligt hjemmehørende træarter, f.eks. gråel, vil kunne omdanne selv tung lerjord til en aktiv infiltrationszone. 

Denne opsætning er demonstreret i et anlæg ved Odder og fremgår af principskitsen. Der er endnu ikke målt effekt på anlægget, men der søges pt. midler til et større projekt som opfølgning, med henblik på dokumentation. 

Ikke alle steder vil det af landskabelige hensyn være hensigtsmæssigt at beplante randzonerne med træer. De lysåbne afgræssede kulturbetingede ådale skal bevares, hvor det er ønskeligt. 

Læs rapport: Intelligente randzoner – Et multifunktionelt virkemiddel for at beskytte vandmiljøet og øge landskabets biodiversitet – Rapport fra projektet Aktive Bræmmer, 2012