Kontrolleret dræning

Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet 

Projektet skal undersøge og dokumentere, hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Og om kontrolleret dræning kan godkendes og tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. 

Konkret er målet, at kontrolleret dræning skal kunne anvendes som et alternativ til f.eks. pligtige efterafgrøder. Kontrolleret dræning kan ikke anvendes alle steder. Kontrolleret dræning kan kun anvendes på forholdsvis flade arealer.

Projektet medfinansieres under ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram” (GUDP) under Fødevareministeriet.

Sådan fungerer kontrolleret dræning
Kontrolleret dræning går ud på, at man i efterårs- og vinterperioden mindsker afvandingsdybden på et drænet areal til f.eks. 50 cm under terræn i stedet for den normale afvandingsdybde i 100-120 cm dybde (drændybden). Det kræver, at der etableres reguleringsbrønde på drænsystemet, så vandstanden kan hæves. Antallet af reguleringsbrønde afhænger af arealets hældning, der ikke bør være over 2 %.

I Sverige, Finland og USA er der forsket en del i kontrolleret dræning. Det har dog især været i kombination med dyrkning af vårsæd. I det danske projekt skal kontrolleret dræning kombineres med dyrkning af vintersæd. Det giver en ekstra udfordring, da den overvintrende afgrøde ikke må tage skade af den hævede vandstand.

Effekter af kontrolleret dræning
En markant effekt af kontrolleret dræning er, at drænafstrømningen reduceres væsentligt og ofte med 50-60 % i forhold til den mængde vand, der ledes bort med drænsystemet ved normal afdræning. Med kontrolleret dræning siver vandet i stedet ned til større dybde, hvorved grundvandsdannelsen øges.

Det forventes, at drænudledningen af kvælstof i gennemsnit kan reduceres 25 kg N pr. ha pr. år. Denne effekt er en kombination af øget tilbageholdelse af kvælstof i rodzonen, øget denitrifikation i rodzonen og øget nitratreduktion i dybere jordlag på grund af øget grundvandsdannelse. Der forventes også en betydelig effekt på drænudledningen af fosfor. Effekten på fosfor forventes at være proportional med effekten på udledningen af drænvand.

Demonstrationsmarker
I projektet etableres i alt 4 demonstrationsmarker med kontrolleret dræning. Det giver mulighed for at afprøve kontrolleret dræning under forskellige jordbunds- og dyrkningsforhold.

På hvert demonstrationsareal måles drænafstrømningen og næringsstofudledningen med drænvandet både med og uden regulering af afvandingsdybden. Der måles endvidere N-min i jorden, emission af lattergas samt optag af kvælstof i planterne. Udbytterne registreres, og der udarbejdes næringsstofbalancer. De driftsøkonomiske konsekvenser af kontrolleret dræning, som alternativ til pligtige efterafgrøder eller andre virkemidler, dokumenteres.

 Læs mere på http://www.vfl.dk/Projekter/kontrolleret_draening/kontrolleret_draening.htm 

http://2.naturerhverv.fvm.dk/visningsside.aspx?ID=83063&PID=686752&year=undefined&NewsID=8450