Minivådområder

Et Demonstrationsprojekt for minivådområder støttet med Landdistriktmidler samt af Odder og Aarhus Kommune og Dansk Landbrug Midt-ØstJylland (DLMØ). Projektet har til formål at etablere 5 minivådområder og vise en alternativ metode til at bidrage til at nå målet for EU’s Vandrammedirektiv mht. næringsstoftilførsel i Norsminde Fjord.

Projektet også tænkt som en mulighed for at skabe større forståelse for effekten af konstruerede vådområder blandt offentligheden og danske landmænd. Foreløbige undersøgelser viser, at minivådområder er 5-10 gange mere effektive pr arealenhed end store vådområder. De konstruerede minivådområder kan ses som et alternativ til eksempelvis efterafgrøder.

Landbrugsarealer, der via rørdræn, grøfter eller kanaler afvander direkte til bl.a. vandløb, har en forøget risiko for uhindret transport af fosfor og kvælstof fra marken. Etablering af konstruerede minivådområder bryder den direkte transportvej og kan være medvirkende til at reducere næringsstofferne, inden de når vandløbet.

Her kan et konstrueret minivådområde anvendes

Konstruerede minivådområder kan udlægges næsten overalt i landskabet, hvor de modtager vand fra enkeltmarker eller mindre afvandede oplande. De kan etableres på lavbundsarealer, i landskabsdepressioner, i forlængelse af afbrudte dræn på såvel høj- og lavbund samt i forbindelse med afvandings- kanaler eller grøfter. Mest optimalt anlægges minivådområder i tilknytning til drænsystemer, hvor koncentrationen af næringsstoffer oftest er større end i vandløbet og placeres inden ånære arealer, således de ikke anlægges, hvor anden naturhensyn ofte har betydning.

Hoveddrænenes placering fra de omkringliggende marker er afgørende for minivådområdernes placering, idet det er afgørende, at vandet kan løbe nedad, således det ikke giver opstuvning bagud i drænsystemet.

De typer af minivådområde, som anlægges i demostrationsprojektet, er alle af typen ”surface flow”, hvilket betyder, at det er åbne bassiner. Oftest inddelt i flere bassiner adskilt af vegetationsbræmmer for at optimere næringsstoffjernelsen

3 anlæg er etableret: Ved Rodstenseje (ikke offentlig adgang), Fillerupvej, Tulstrupvej og endnu 2 vil blive anlagt i 2013.

 Rodstenseje (ikke offentlig adgang)

 

Fillerup

 

Tulstrupvej

 

I Ondrup Mose er anlagt et minivådområde af typen ”sub surface flow” i forbindelse med AGWAPLAN projektet. Anlægget blev senere renoveret af Orbicon og kan følges på http://www.minivaadomraader.dk/ .

Desuden forventes anlagt yderligere 1-2 anlæg i 2013 i forbindelse med GUDP projektet iDRÆN.

Læs mere på: www.supremetech.dk

Vejledning i placering af konstruerede minivådområder, pdf

Rapport – 3 minivådområder i Oplandet til Norsminde Fjord, pdf