NICA

Sårbare og robuste jorde.

Hvordan bliver udvaskningen af kvælstof fra landbruget til vandløb og fjorde reduceret mest målrettet? Det undersøges i forskningsprojektet NICA. 

Hidtil har landbruget været underlagt generelle restriktioner, som for eksempel efterafgrøder, uden at skele til, hvordan de geologiske forhold som jordens ler- og sandindhold ser ud. Det betyder reelt, at reglerne har ramt dele af det danske landbrugsareal, hvor de ingen effekt har, fordi kvælstoffet bliver nedbrudt i grundvandet undervejs til et vandløb. 

For at sikre, at indsatsen bliver mere effektiv og målrettet går det strategiske forskningsprojekt NICA derfor ind og kortlægger lokale geologiske strukturer for at få et mere klart billede af nitratens veje fra mark til vandløb. 

Nu er hele landet udpeget som nitratfølsomt område, og det medfører omkostninger til for eksempel krav om efterafgrøder i områder, hvor det ikke gør den store forskel. Ved at undersøge, hvordan nitraten bevæger sig fra marken ud i vandmiljøet, kan man mere præcist finde ud af, hvilke steder reguleringen kan løsnes, og hvor der eventuelt skal reguleres målrettet, i stedet for ensrettet over hele landet. 

2000 kilometer i helikopter
NICA projektet har medvirket til 2000 kilometer overflyvning af hele Norsminde Fjords opland med helikopter, for at ”affotografere” jordlagene med en slags kæmpe magnetisk scanner for at kortlægge sand- og lerlagene fra overfladen og ned i ca. 70 meters dybde. 

Metoden, der anvendes, er en såkaldt ”mini” SkyTemp og en videreudvikling af en metode, der har været anvendt til at lokalisere drikkevand. Rammen, der er placeret under helikopteren, giver detaljerede oplysninger om de øverste jordlag. Udstyret er udviklet på Geofysisk Institut, Aarhus Universitet. Det giver en helt unik viden, som kan bruges til mere præcist at finde ud af, hvordan nitraten siver fra marken og ud i vandmiljøet i forskellige områder, og dermed hvilke konkrete værktøjer, der skal bruges til at få reduceret udvaskningen af nitrat i vandmiljøer. 

NICA er et fire årigt forskningsprojekt, som ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland i samarbejde med Videncentret for Landbrug, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus Geophysics, Fødevareøkonomisk Institut, Life, Københavns Universitet, Laval University, Canada, Alectia A/S, Aarhus Kommune, Odder Kommune, SkyTEM, DHI.  

Projektet har et budget på 20,2 mio. kr. og en bevilling på 14,5 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Projektet løber i perioden 2010 til 2013, og dækker et område ved Norsminde Fjord, Odder Kommune og Lillebæk, Svendborg Kommune.

Links

Læs mere om projektet på: Nitrat.dk og http://www.vfl.dk/Nyheder/nitratnicaprojekt.htm 

samt om overflyvningen i Norsminde Fjord opland

Hør en reportage på P4 Øst om overflyvningen på: http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Odder/2011/06/16/110433.htm og se en video om overflyvningen på: http://www.youtube.com/watch?v=XRmf7PXeehM