TReNDS

TReNDS – Transport and Reduction of Nitrate in Danish Landscapes at various Scales (2015-2018) er et 4-årigt forskningsprojekt finansieret af Innovationsfonden.

Det overordnede formål med TReNDS er at forbedre den videnskabelige forståelse af nitratomsætningen i jord og grundvand. Bedre forståelse af disse processer vil kunne have samfundsøkonomisk betydning ved at placere virkemidler der hvor de har størst effekt.

TReNDS udvikler nye innovative metoder og redskaber til;

  • kortlægning af dræn og kvantificere deres betydning for transport af nitrat
  • afprøve nye sensorteknologier til kortlægning af strømningsveje og omsætning af nitrat i lavbund
  • udvikle sonde til måling af redox forhold i undergrunden og udvikle metode til etablering af højopløseligt nationalt kort over dybden til redox grænsen
  • integrere modellering af drændynamik, processer i lavbundsjorde og nitratreduktion i grundvandszonen på lokalt-, oplands- og national skala
  • udvikle nye principper for en fremtidig regulering baseret på måling af nitratudledning fra landbrugsarealer